Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

EuroQueen NV

EuroQueen NV webwinkel

Ondernemingsnummer 0432.777.574

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van EuroQueen, een Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel te Destelbergen, BTW BE0432.777.574, RPR Gent (hierna ‘het bedrijf’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden (‘voorwaarden’) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (‘klant’). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van het bedrijf moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door het bedrijf zijn aanvaard.

Artikel 2: Beveiliging website

U bent zelf verantwoordelijk voor adequate virusbeveiligingssoftware op uw computer, of de computer die u gebruikt. EuroQueen NV staat niet garant voor een website die vrij is van virussen.

Artikel 3: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Bezorgkosten kunnen variëren naargelang het artikel en het bezorgadres. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 4: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden het bedrijf niet. Het bedrijf is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Het bedrijf is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door het bedrijf. Het bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5: Online aankopen

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink ‘akkoord voor deze bestelling’, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart/bankkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Via kredietkaart (Visa, Mastercard)
 • Via bankkaart (Bancontact/Mister Cash)
 • Paypal
 • Sofort Banking

Het bedrijf is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlenen van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van het aanbod zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden conform het vorige lid zal het bedrijf het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van het bedrijf.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij het bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. De levering gebeurt door een door het bedrijf aangestelde vervoerder.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor fouten of onregelmatigheden veroorzaakt door de vervoerder. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of ander tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan het bedrijf.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door het bedrijf was geboden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van het bedrijf. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van het bedrijf te wijzen, vb. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij het bedrijf. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.

Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan het bedrijf retourneren, conform de door het bedrijf verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant het bedrijf via info@euroqueen.be via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan het bedrijf heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan EuroQueen NV, Kerkstraat 30 – 002, 9070 Destelbergen. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 25 euro.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Als de klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal het bedrijf alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat het bedrijf op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan het bedrijf wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door het bedrijf geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Het bedrijf betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd ; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst ;
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop het bedrijf geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen ;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid ;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken ;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten ;
 • overeenkomsten waarbij de klant het bedrijf specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten ;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. Downloaden van software) ;

Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de klantendienst van het bedrijf en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan het bedrijf.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant het bedrijf zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan zijn ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van het bedrijf is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)9 210.52.10, via e-mail op info@euroqueen.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover het bedrijf beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt het bedrijf zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezocht site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door het bedrijf om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van het bedrijf. Ingeval van tegenstrijdigheid primeren onderhavige voorwaarden.

EuroQueen NV kan de algemene voorwaarden van tijd tot tijd veranderen. Wij raden u aan deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale verkoopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van het bedrijf bevoegd.

PRIVACY STATEMENT & POLICY

EuroQueen NV respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan EuroQueen NV kunt toevertrouwen. Tijdens uw contacten met EuroQueen NV worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle info over welke persoonsgegevens EuroQueen NV verwerkt en hoe EuroQueen NV hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

 1. Privacy statement & policy
 2. Persoonsgegevens in het bezit van EuroQueen NV
 3. Verwerking van de persoonsgegevens door EuroQueen NV
 4. Delen van de persoonsgegevens door EuroQueen NV
 5. Uw rechten
 6. Veiligheidsbeleid van EuroQueen NV
 7. Minderjarigen
 8. Contact informatie

 

 1. Privacy statement & policy

Deze privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die EuroQueen NV van u verzamelt en verwerkt. Door gebruik te maken van de (mobiele) website, apps, webshops en andere producten en diensten van EuroQueen NV, gaat u ermee akkoord dat deze privacy statement & policy van toepassing is op de door EuroQueen NV verwerkte persoonsgegevens.

EuroQueen NV behoudt zich het recht voor om deze privacy statement & policy ten allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van EuroQueen NV terugvinden.

 1. Persoonsgegevens in het bezit van EuroQueen NV

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door EuroQueen NV verzameld en verwerkt worden.

Gegevens die u rechtstreeks aan EuroQueen NV verstrekt, dit zijn onder meer:

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, … ;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, … ;
 • Inloggegevens gerelateerd aan een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en -antwoord, verbindingsmomenten, … ;
 • Informatie betreffende de producten en/of diensten die uw wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites, apps, webshops, … ;
 • Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met EuroQueen NV, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback ;
 • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de EuroQueen NV producten, (mobiele) websites, apps, webshops, … zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, … . Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites, apps en webshops. Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites op apps van EuroQueen NV, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies, gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u EuroQueen NV toegang toe verleent heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …) ;
 • Gegevens uit andere bronnen

EuroQueen NV kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen bij leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van EuroQueen NV, openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op EuroQueen NV.

Op de EuroQueen NV websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door EuroQueen NV en kunnen een eigen privacyverklaring of -beleid hebben. EuroQueen NV raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan EuroQueen NV of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan EuroQueen NV (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

 1. Verwerking van de persoonsgegevens door EuroQueen nv

Persoonsgegevens worden door EuroQueen NV voor volgende doeleinden verwerkt:

 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het sluiten van verkoopovereenkomst, het bestellen van producten of aanvraag technische diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount, …), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden ;
 • Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op (mobiele) websites, apps, webshops, … ;
 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, (mobiele) websites, apps en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketingstrategieën van EuroQueen NV ;
 • Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, serviceberichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten ;
 • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan EuroQueen NV uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal EuroQueen NV steeds voorafgaand uw toestemming vragen ;
 • De naleving van de op EuroQueen NV van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin ;
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.
 1. Delen van de persoonsgegevens door EuroQueen NV

EuroQueen NV kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met moeder-, zuster- en dochtervennootschappen binnen de eigen groep in België. Voorts kunnen persoonsgegevens tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelden van EuroQueen NV wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten of diensten, … . Met deze partners, leveranciers of andere aangestelde zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat EuroQueen NV uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. EuroQueen NV zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Onze partners, leverancier of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten (zie punt 8 van deze privacy statement & policy).

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

 1. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die EuroQueen NV van u verwerkt. U heeft tevens recht op wissen van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de EuroQueen NV dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.

Hiertoe kan u schriftelijk contact opnemen met EuroQueen NV via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 8 van deze privacy statement & policy.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 2744800

 1. Veiligheidsbeleid van EuroQueen NV

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt EuroQueen NV alle redelijke maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien. Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens

EuroQueen NV zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van EuroQueen NV  met betrekking tot deze gegevens en met de missie van EuroQueen NV om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

 1. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)

EuroQueen NV verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, enz. … van EuroQueen NV te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen. Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal EuroQueen NV deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

 

Contactgegevens

EuroQueen NV

Kerkstraat 30 – 002

9070 Destelbergen

Tel 09/210 52 10

Info @ euroqueen.be

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

 

 

 

 

 

Beste klant, onderstaande tekst kan u gebruiken om ons schriftelijk of via e-mail te berichten van uw herroeping.

 

Aan: EuroQueen NV

Kerkstraat 30 – 002

B – 9070 Destelbergen

info@euroqueen.be

 

Betreft: Bestelbon nr…………………………../ Factuur nr. …….…………………. (*)

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgend goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

(Vul de volledige na(a)m(en) en artikelnummer(s) in van de betreffende producten aub)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Besteld op (*)………………………………../ Ontvangen op ……………………..…….. (*):

Naam/Namen (*) consument(en): ……………………………………………………………………………………………………

Adres consument(en): …………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening van consument(en)

Datum:

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Venus EQ Centrale stofzuiger

NIEUWE WEBSHOP ONLINE!

Profiteer nog t.e.m. 14 juni 2024 van spectaculaire kortingen op onze centrale stofzuiger Venus en Apollo en op de installatiekits!

De filters worden momenteel geupgraded tot een H13-level en zullen beschikbaar zijn vanaf 17/06/2024.